நஞ்சும் அமுதமும் Print
Saturday, 20 October 2012 05:56

[ பெண் என்பவள் ஓர் அற்புதப் படைப்பு!

பேணிக் காப்போர் அறிவார் உண்மையை.

பெண்ணைக் கண்ணீர்க் கடலில் வீழ்த்தியவர்

மண்ணில் வாழ்ந்ததாய் வரலாறு இல்லை.]

 

    நஞ்சும், அமுதமும்    

 

அழகிய சித்திரம் கண்களுக்கு இன்பம்,

பழகிய மொழியோ செவிகளுக்கு இன்பம்,

நறுமணப் பொருட்கள் நாசிக்கு இன்பம்,

அறுசுவை உணவு நாவுக்கு இன்பம்!

 

மழலையின் தழுவல் மனத்துக்கு இன்பம்,

முழுமையான இன்பம் தருவது எதுவோ?

மாயையின் சக்தியை மறைத்து வைத்து,

மயக்குகின்ற ஒரு மங்கை மட்டுமே.

 

அழகிய உருவால் கண்களுக்கு இனிமை,

குழறும் மொழியால் செவிகளுக்கு இனிமை,

ஊறும் தேன் இதழ்களால் நாவுக்கு இனிமை,

நறுமண பூச்சுக்களால் நாசிக்கு இனிமை!

 

ஐம்புலன்களுக்கும் இன்பம் தருவது

ஐயமின்றி அழகிய பெண் ஒருத்தியே!

ஐம்புலன்களையும், ஐம்பொறிகளையும்,

ஐயமின்றி சிறைப் பிடிப்பவள் இவளே!

 

ஞானத்தை தடுக்கும் பலவித சக்தியுடன்,

மோனத்தைக் குலைக்கும் பலவித யுக்தியுடன்,

ஏன் படைத்தான் இறைவன் இவளை?

நன்மைக்கா அன்றி நம் தீமைக்கா?

 

அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சே;

அளவுடன் கொண்டால், நஞ்சும் அமுதமே!

மோடிக்கு மயங்கும் பாம்பு போல ஆண்கள்

ஆடினால் தேடிவந்தவள் திருமகள் ஆவாளா?

 

இளையவர், முதியோர், இல்லறம் துறந்தோர்,

இவர்களைப் பேணுதல் இல்லான் கடமை.

இல்லாள் இல்லான் ஏதும் இல்லான்!

இல்லாள் இருப்பது நல்லறம் பேணவே. 

 

பெண் ஒரு போகப் பொருள் அல்லவே அல்ல,

பெண் ஒரு காட்சிப் பொருள் அல்லவே அல்ல,

பெண் என்பவள் ஒரு சுமை தாங்கியும் அல்ல,

பெண் என்பவள் ஒரு இடி தாங்கியும் அல்ல!

 

பெண் என்பவள் ஓர் அற்புதப் படைப்பு! 

பேணிக் காப்போர் அறிவார் உண்மையை.

பெண்ணைக் கண்ணீர்க் கடலில் வீழ்த்தியவர் 

மண்ணில் வாழ்ந்ததாய் வரலாறு இல்லை.

   

"இனியேனும் பெண்மையை போற்றுவோம்"

என்று இன்றேனும் மனம் கனிந்திடுவீர்!

"வாழு, வாழவிடு !" என்பார் பெரியோர்,

வாழ விட்டு வாழ்த்துங்கள் பெண்களை!

 

வாழ்க வளமுடன்,

விசாலாக்ஷி ரமணி.

 

THE NECTAR AND THE POISON 

A beautiful piece of art pleases the eyes of the beholder! A known language is sweet to hear. All fragrant products please the nose and all the tasty bites please the tongue. The warm and soft hug of a baby pleases everyone.

Do you know what gives pleasure to all the five senses at the same time?

It is a woman! Her pretty figure and face please the eyes, her cosmetics the nose, her sweet words the ears. Her nearness intoxicates a man by catering to all his five sense organs. She is often a hindrance to the ‘spiritual saadhanaa’ and disturbs the mind of a normal man.

Why did then God create her… to help a man or to destroy him?

Anything in excess is NOT good for us. Even a deadly poison becomes a rare medicine, when administered in very small quantities. It is only when a man loses his balance and becomes a senseless and spineless slave to a woman, that he gets completely destroyed by her!

A woman is the human representative of the Mahaa Shakti. She must be treated as such. If a man loses everything to a woman and blames her later, he is no better than Kousikan who did the same thing to Menakaa.

The duty of every householder is to take care of the all the people in the other three
stages of life..the children, the elders and the sanyaasis. It is the wife who helps a man to discharge his prescribed duties well. Without her cooperation, man won’t be able to achieve anything useful in this world.

Woman is a unique creation of God. Those who know this truth treat her well. Those men who push women into misery and sorrow, are sure to reap the evil consequences of their thoughtless actions.

A woman is not made to be merely an object of enjoyment;
a woman is not made to be merely an object of exhibition;
a woman is not made to be a mere platform to unload all man’s worries and duties;
a woman is not made to be merely a shock – absorber of the family.

Everything supreme is pictured and personified as a woman!

The Goddess of wealth, the Goddess of education, the Goddess of valor, all the rivers are all females.

It is never too late to mend one’s ways and thoughts. Let everyone take a pledge today that he will honor a woman rightfully and let her live her life peacefully.

source: http://visalramani.wordpress.com