வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவை அல்லாஹ்வின் தூய்மையை எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும் அவன் வல்லவனும் நுட்பமான ஞானம் உடையவனும் ஆவான்

- அல்குர்ஆன் 57:1     

   
Home

Links 3

Dr.A.P.முஹம்மது அலி, I.P.S.(rd)

Link - 5Link -7

bismillah1 (2)

The blessed marriage to Khadija رضي الله عنها Print E-mail
Wednesday, 13 May 2015 06:13

The blessed marriage to Khadija رضي الله عنها

  By: Dr Casim Avcı   

Khadija was the daughter of Khuwaylid ibn Asad, a prominent member of the Quraysh. Her grandfather Qusayy was related to ancestors of Prophet Muhammad (peace be upon him). Khadija, who was married twice before marrying the Prophet, was a noble, beautiful and rich woman.

She received several marriage proposals from leading figures of the Quraysh after the death of her second husband, but she refused all of them. Khadija made her living through trade, with people whom she considered reliable.

Upon advice she had received, Khadija contracted a partnership agreement with Prophet Muhammad (peace be upon him), known in society as a dependable young man of high morality. She asked him to go to Syria for trade with her slave Maysara.

s virtues and behavior, Khadija trusted Muhammad (peace be upon him) even more and her feelings of admiration for him grew stronger as the days went by.

According to one narration, Khadija proposed marriage to Prophet Muhammad (peace be upon him) some time after this, either personally or via a woman named Nafisa bint Umayya (Munya). Coming as a surprise to him, the Prophet accepted this proposal after some consideration. Abu Talib and the Prophet’s other uncles asked for Khadija’s hand in marriage from her uncle ‘Amr ibn Asad, as her father was no longer alive at the time.

Read more...
 
Hijab is linked to positive body image in women Print E-mail
Friday, 27 January 2017 08:50

Hijab is linked to positive body image in women

Though to Western women, Muslim women in the Mid-East and Asia seem oppressed because they have no choice in wearing a hijab, the Islamic head- and body-cover common in Muslim culture, studies have shown that Muslim women have a more positive body image.

Psychologists using a wider range of body image measures have found that British Muslim women who wear a hijab generally have more positive body image, are less reliant on media messages about beauty ideals, and place less importance on appearance than those who do not wear a hijab.

These effects appear to be driven by use of a hijab specifically, rather than religiosity.

Read more...
 
Real standards of beauty Print E-mail
Saturday, 27 June 2015 20:23

Real standards of beauty

Beautiful women making the front page of magazines and newspapers splashed with airbrushed models and celebrities. Not to mention, TV and social media platforms buzzing with news of how flawlessly beautiful this celebrity is and how amazingly tanned that celebrity isஸ Well, this is an everyday happening and people have become obsessed with the beauty standards of this world.

The media have been successful in achieving many things and one of its greatest traps is that it has caused women to succumb to the beauty standards of today. Every young girl who flips through a magazine will find themselves yearning to look as perfect as those airbrushed and photoshopped women and teenage girls in particularly, are willing to go to any length to match up with these beauty standards. This is why we see so many young girls lying in hospital beds as a result of anorexia as they tortured their body into being slim

, girls disfiguring their faces to make it look more model-like and in some extreme cases, some women even going to the extent of setting their own beauty standard that is a level ahead. I don’t even have to say how disastrous this is and if young girls haven’t tried out those, they fall into depression because they can’t match the standards the world expects of them.

This is the false facade of all the beauty standards of the media: They take a celebrity or a model, apply tons of makeup on her, erase her ‘imperfections’ with foundation, give a more alluring lip tone with lipstick, make her eyes look more appealing with layers of eye shadow, make her eyes look rounded and huge with a thick line of eye-liner and fake eyelashes and make her face look slimmer and her cheeks more hollowed with blush and all those other make-up stuff.

Read more...
 
Bikini vs. Burka Print E-mail
Saturday, 28 November 2009 10:52

Bikini vs. Burka

The Debauchery of Women

On my wall, I have a picture of a Muslim woman shrouded in a burka.

Beside it is a picture of an American beauty contestant, wearing nothing but a bikini.

One woman is totally hidden from the public; the other is totally exposed. These two extremes say a great deal about the clash of so-called "civilizations."

The role of woman is at the heart of any culture. Apart from stealing Arab oil, the wars in Iraq and Afghanistan are about stripping Muslims of their religion and culture, exchanging the burka for a bikini.

I am not an expert on the condition of Muslim women and I love feminine beauty too much to advocate the burka here. But I am defending some of the values that the burka represents for me.

Read more...
 
LOVE HER MORE THAN U LOVE YOURSELF Print E-mail
Wednesday, 02 December 2009 09:12

''MOTHER''

[ DON’T TAKE FOR GRANTED THE THINGS CLOSEST TO YOUR HEART.

LOVE HER MORE THAN U LOVE YOURSELF.

LIFE IS MEANINGLESS WITHOUT HER...]

When you came into the world, she held you in her arms.

You thanked her by wailing like a banshee.

When you were 1 year old, she fed you and bathed you.

You thanked her by crying all night long.

When you were 2 years old, she taught you to walk.

You thanked her by running away when she called.

Read more...
 
“If Anyone Favours His Wife Over His Mother..!” Print E-mail
Monday, 11 April 2016 08:04

“If Anyone Favours His Wife Over His Mother..!”

At the time of the Prophet (sallellahu ‘alaihi wa sallam), there was a young man named Alqamah. He was very diligent in obeying Allah (SWT) by engaging in prayer and fasting and spending in charity.

Then he fell ill and his illness became serious. His wife went to the Prophet (sallellahu ‘alaihi wa sallam) and said, ‘My husband, Alqamah, is on his deathbed. I therefore came to tell you, Messenger of Allah, about his condition.’

The Prophet (sallellahu ‘alaihi wa sallam) sent for Ammar, Suhaib and Bilal, and told them to go to him (Alqamah) and have him repeat the Shahadah. They went to him and found him in the agony of death.

They asked him to say, ‘La illaha illa Allah,’ but his tongue was unable to pronounce it. At that, they came and told the Messenger of Allah (sallellahu ‘alaihi wa sallam) that he was unable to repeat the Shahadah.

The Prophet (sallellahu ‘alaihi wa sallam) asked, ‘Is either of his parents alive?’

Read more...
 
The Husband Who Was Too Shy To Look At His Wife Print E-mail
Monday, 17 August 2015 08:49

The Husband Who Was Too Shy To Look At His Wife (a moving story)

This story was recounted by Prof. Khalid Al-Jubeir, consulting cardiovascular surgeon, in one of his lectures:

Once I operated on a two and a half year old child. It was Tuesday, and on Wednesday the child was in good health. On Thursday at 11:15 am – and I’ll never forget the time because of the shock I experienced – one of the nurses informed me that the heart and breathing of the child had stopped. I hurried to the child and performed cardiac massage for 45 minutes and during that entire time the heart would not work.

Then, ALLAH decreed for the heart to resume function and we thanked HIM. I went to inform the child’s family about his condition. As you know, it is very difficult to inform the patient’s family about his condition when it’s bad. This is one of the most difficult situations a doctor is subjected to but it is necessary. So I looked for the child’s father whom I couldn’t find.

Then I found his mother. I told her that the child’s cardiac arrest was due to bleeding in his throat; we don’t know the cause of this bleeding and fear that his brain is dead. So how do you think she responded? Did she cry? Did she blame me?

No, nothing of the sort. Instead, she said “Alhamdulillah” (All Praise is due to ALLAH) and left me.

After 10 days, the child started moving. We thanked ALLAH and were happy that his brain condition was reasonable. After 12 days, the heart stopped again because of the same bleeding. We performed another cardiac massage for 45 minutes but this time his heart didn’t respond. I told his mother that there was no hope. So she said: “Alhamdulillah. O ALLAH, if there is good in his recovery, then cure him, O my Lord.”

Read more...
 
Marrying at an Early Age: Its Blessings and Its Benefits Print E-mail
Friday, 05 June 2015 19:16

Marrying at an Early Age: Its Blessings and Its Benefits

Marriage does not burden the young man above his ability as some of the people think. Marriage brings benefits and blessings. Matrimony is a necessary Sunnah of Allah for the human-being. Matrimony is not a horrible nightmare. It is only a door from the doors of righteousness for the person with the correct intention.

Shaykh Saalih al-Fawzaan said:

From among the benefits of getting married at an early age is the obtaining of children, which make the youth delighted at their presence.

Allah says:

And those who say: “Our Lord! Bestow on us from our wives and our offspring who will be the comfort of our eyes, and make us leaders for the Muttaqun (pious – see V.2:2 and the footnote of V.3:164).”

[Quran 25:74]

Wives and children are a delight; Allah promised that marriage brings about pleasure. This pleasure encourages and persuades the youth to take an interest in matrimony.

This is also similar to how Allah mentioned that children are a share of this world’s beauty.

Read more...
 
A Mother’s Advice to Her Daughter Before Marriage Print E-mail
Friday, 05 June 2015 06:17

A Mother’s Advice to Her Daughter Before Marriage

"Keep your heart as pure as you can, it's your eyes to the world"

‘Abd al-Maalik (radiallaahu anhu) said:

When ‘Awf ibn Muhallim al-Shaybani, one of the most highly respected leaders of the Arab nobility during the jahiliyyah, married his daughter Umm Iyaas to al-Harith ibn ‘Amr al-Kindi, she was made ready to be taken to the groom, then her mother, Umaamah, came to her to advise her and said:

“O my daughter, if it were deemed unnecessary to give you this advice because of good manners and noble descent, then it would have been unnecessary for you, because you possess these qualities, but it will serve as a reminder to those who are forgetful, and will help those who are wise.

O my daughter, if a woman were able to do without a husband by virtue of her father’s wealth and her need for her father, then you of all people would be most able to do without a husband, but women were created for men just as men were created for them.

Read more...
 
How to be a good mother-in-law Print E-mail
Tuesday, 12 January 2010 07:37

How to be a good mother-in-law

We are all familiar with the persona of the stereotypical mother-in-law -- a woman generally portrayed with an intrusive and critical nature. Mothers-in-law are derided in comedy sketches, in horror stories, in books, and in real life.

A Mother-in-law, that person who is most frequently the butt of a lot of jokes. Mother-in-law, the person who is considered a meddler.

Mother-in-law, the person who is considered a busybody. Mother-in-law, just saying the name conjures up all sorts of connotations!

Do all mothers-in-law live up to this nefarious reputation? Obviously not. But enough seem to play so powerful a role in the dynamics of their son's and/or daughter's marriage that warrants special attention.

How to be a good mother-in-law... infact Become an A+ Mother-In-Law.

Treat your daughter-in-law just like she is your daughter: Most importantly, treat your daughter-in-law like family from the very beginning. This will help both of you bond and establish a loving relationship that is sure to last. If they come to visit; talk to her like she is your own. Become her companion and helper - one who can give her peace and comfort and repose in her struggle with the rough-and-tumble of raising a family and running a home.

Read more...
 
Sex MashAllah.. Islam and female sexuality Print E-mail
Wednesday, 06 May 2015 05:54

Sex MashAllah.. Islam and female sexuality

[ Muslim communities womens' sexual desires are most often neglected as if they dont have a libido given by the creator. If you go through the lectures and teaching of the scholars we will feel that women's responsibility is only to satisfy men's desires and sexuality. I hope this article would help to open the hearts and minds of Muslim men. Insha Allah. -adm.]

By: muslimmatters.org

Good Men for Good Women

Many men and women in our communities live under the illusion that only men feel desire or have an interest in being sexual, and that women should not or cannot feel attraction, do not experience sexual pleasure, and can live healthy intimate lives without sexual satisfaction for lengthy periods of time.  This leads to misunderstandings and disappointments about wanting sex, initiating intimacy, and/or feeling excitement when sexual stimulation occurs.

This series of articles contains the perspectives of several Muslim women at different stages of life who have grown up and lived in different parts of the world, East and West, and want to share some insights with Muslim men – both married and unmarried – who don’t want sexually repressed, bitter spouses and failing marriages.  This is a look behind the scenes to aid understanding of a universal social issue. For the sake of privacy, each writer is identified only by her marital status. May Allāh bless all of us with loving, passionate, and fulfilling intimate lives.

Read more...
 
Islamic sexual morality Print E-mail
Wednesday, 19 December 2018 09:05

Islamic sexual morality

The “S” word. We all look around when we hear it. We even feel kind of guilty when we have to read or learn about it in school.

I actually feel very weird and rebellious for even writing about this, to be honest with you. But why is that? Why is it that when Muslims hear the word “sex”, we run and hide?

Due to the Western media, which has made this topic so exposed and unnatural, we automatically feel as if the way the media has exposed and publicized it, running and hiding is the only way to deal with it.

And now Muslims have fallen into the trap of ignoring the situation. Let’s be real here – we live in a society where that is life.

Girls are taught through every vice that they are born to be slaves to men, supposed to be dolled up and seek the attention of men.

And young boys are taught at a young age that their number one reason for getting married, or being a man, is just for lust.

Read more...
 
How to Give Up Homosexuality? Print E-mail
Sunday, 05 July 2009 06:31

How to Give Up Homosexuality?

Name of Counsellor Ahmad Kutty   

My friend was sexually abused in his childhood and now he only likes sex with males. Is there any treatment within Islam? Thanks in advance.

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

All praise and thanks are due to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger.

Dear brother, thanks for your question, which reflects the trust you place in us as well as your great concern about Islam and its teachings. We implore Allah Almighty to help us serve His cause and render our work for His Sake.

First of all, Muslim scholars agree — based on what has been revealed in the Qur’an and what has been authenticated in the Prophetic Sunnah — that homosexual behavior (gayness and lesbianism) is prohibited because it is an assault on thehumanity of a person, destruction of the family, and a clash with the aims of the Lawgiver, one of which is theestablishment of sexual instincts between males and females so as to encourage the institution of marriage.

Read more...
 
Don’t restrict yourself in marrying only from your clan Print E-mail
Saturday, 07 November 2009 08:07

Related image

Don’t restrict yourself in marrying only from your clan

An evil trend among some who claim to be from Banu Hashim (the Prophet’s family) is that they do not get married outside their clan, nor do they allow anyone else to get married into their clan.

They say there is no compatibility between them and other people. This is a great error; ignorance; oppression against women; and a legislation that Allah and His Messenger (peace be upon him) have not prescribed.

Instead, Allah said: “O mankind! We have created you from a male and female, and have made you into nations and tribes; that you may know one another, Indeed the most noblest of you with Allah is the one who has the most taqwaa (piety, fear, and obedience of Allah).” (Qur’an, 49:13)

Read more...
 
"ஈதுல் அள்ஹா" நல்வாழ்த்துக்கள் Print E-mail
Monday, 12 August 2019 18:24

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாதுஹு

இன்று  ஈதுல் அள்ஹா  பெருநாள்

கொண்டாடும் அனைவருக்கும்

உளமார்ந்த

ஈத் முபாரக்

M.A.Mohamed Ali,B.A.

-adm. www.nidur.info

 
ஓ கஃபாவே! Print E-mail
Monday, 03 August 2015 07:44

ஓ கஃபாவே!

  முஹம்மது சிராஜுத்தீன், கிளியனூர்  

உனக்குத்தான் எத்தனை சிறப்பு. உலகின் அனைத்து முஸ்லிம்களும் தொழுகையின்போது உன்னை நோக்கியே தொழுகின்றனர். நிற இன பேதமின்றி ஏழை பணக்காரன் பேதமின்றி உன்னை நோக்கி வருகின்றனர்.

நீ வல்ல இறைவனால் அபய பூமி என்றும் அறிவிக்கப்பட்டாய்.அபயபூமி என அறிவித்து 14 நூற்றாண்டுகளைக் கடந்த பின்பும், எத்தனையோ ஆட்சி மாற்றங்கள் நடந்த பின்பும் நீ இன்றளவும் அபயபூமியாகவே இருக்கிறாய். 14 நூற்றாண்டுகளாக எந்தத் தாக்குதலுக்கும் உள்ளாகாத வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயமாகவும் நீ இருந்து வருகிறாய்.

முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ''ஹஸ்வா'' என்ற ஒட்டகத்தின் மீது நின்றவர்களாக நீ அமைந்திருக்கும் மக்காவை நோக்கி, ''நீ தான் அல்லாஹ்வுடைய பூமியில் சிறந்த ஊராவாய்! அல்லாஹ்வுடைய பூமியில் மிகவும் விருப்பத்திற்குரிய ஊராவாய்! என்னுடைய சமுதாயம் (உன்னை விட்டும்) என்னை வெளியேற்றி இருக்காவிட்டால் நான் வெளியேறி இருக்க மாட்டேன். (ஆனால், அவர்களோ என்னை வெளியேற்றி விட்டார்கள்.)'' என்று கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின்அதீ ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: திர்மிதீ 3860).

மக்காவை நோக்கி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய இச்சொற்கள், உன் சிறப்பை மேலும் அபீஸீனிய மன்னனின் ஆட்சியில் ஏமன் நாட்டின் பிரதிநிதியாக செயல்பட்டு வந்த ஆப்ரஹா என்பவன் கி.பி. 571-ல் பிரமாண்டமான யானைப் படை ஒன்றைத் தயார் செய்து உன்னை இடிப்பதற்காக அனுப்பிவைத்தான், அதை அழிப்பதற்காக அபாபீல் என்ற பறவைகளின் சொண்டுகிளில் சூடேற்றப்பட்ட கற்களை கவ்விக்கொண்டு வரச் செய்து, அந்தப்படையை மெண்டு துப்பிய வைக்கோலைப்போல் அல்லாஹ் ஆக்கினான்.

இங்கு என்னால் ஒரு கேள்வி எழுவதை தடுக்க முடியவில்லை. உனக்கு ஏன் இத்தனை சிறப்பு. படைத்த இறைவனே உன்னை நேரடியாக பாதுகாக்கவேண்டிய அவசியமென்ன?

Read more...
 
தவாஃபில் விஞ்ஞானம்! Print E-mail
Wednesday, 01 February 2012 08:39

கஃபாவை நல்லடியார்கள் வலம்வரும் கண்கொள்ளாக் காட்சி

தவாஃபில் விஞ்ஞானம்!

 டாக்டர் பி. ஹாமிது அப்துல் ஹை, மதுரை  

‘தவாஃப்’ என்ற சொல்லின் பொருள், ஒரு பொருளை அதன் நான்கு புறங்களிலும் சுற்றுதல் என்பதாகும். புனிதக் கஃபாவான அல்லாஹ்வின் திருவீட்டை ஏழு முறைச் சுற்றி முடிப்பது ஒரு தவாஃப் ஆகும். உம்ரா, ஹ்ஜ்ஜு முதலியப் புனிதப்பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பேறு பெற்றவர்கள் கஃபாவைச் சென்றடைந்தவுடன் நிறைவேற்றும் கட்டாயக் கடமையாகும்.

கஃபாவைத் தவிர, உலகிலுள்ள இறையில்லங்கள் அனைத்திலும் ஒருவர் நுழைந்தவுடன் அதன் காணிக்கைத் தொழுகையான தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் (நஃபில்) தொழுது கொள்ள வேண்டும். ஆனால், உலகின் முதல் இறையில்லமாம் கஃபாவை தரிசிப்பவர்கள் ‘தவாஃப்’ செய்வதே அதற்குரிய காணிக்கையாகும்.

அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வருகைக்கு முன்பு நிலவிய அறியாமைக் காலத்தில் அரேபிய மக்கள் கஃபாவை நிர்வாணமாக வலம் வரும் பழக்கத்தைக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால், அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமறையின் 9 ஆவது அத்தியாயமான சூரத்துத் தவ்பா (பச்சாதாபம்) அருளப்பட்ட பின்பு (அல்குர்ஆன் 9:17) ஹளரத் அலீ ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை அனுப்பி அந்த ஆபாச வழக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தி தடைசெய்து விட்டார்கள்.

Read more...
 
இறையன்பர் இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சிறப்புகள் Print E-mail
Monday, 14 October 2013 08:26

இறையன்பர் இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சிறப்புகள்

அனஸ் பின் மாலிக் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது:

ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, "படைப்பினங்களிலேயே மிகவும் சிறந்தவரே!'' என்று அழைத்தார். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் "அது இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள்தான்'' என்று சொன்னார்கள்.

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர் களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதரே...' என்று கூறினார்'' என ஹதீஸ் ஆரம்பமாகிறது. மற்ற விவரங்கள் மேற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளதைப் போன்றே இடம்பெற்றுள்ளன. - மேற்கண்ட அதே ஹதீஸ் அனஸ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.

அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தமது எண்பதாவது வயதில் வாய்ச்சியினால் விருத்த சேதனம் செய்துகொண்டார்கள். இதை அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறந்துவிட்டவற்றுக்கு அல்லாஹ் எப்படி உயிரூட்டுகிறான் என்ற சந்தேகம் இறைத்தூதர்களுக்கு வருவதாயிருந்தால்) நாமே இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களைவிடவும் சந்தேகம் கொள்ள அதிகத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவோம். (ஆகவே, சந்தேகப்பட்டு அவர்கள் அப்படிக் கேட்கவில்லை.) இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், "என் இறைவா! இறந்தோரை நீ எவ்வாறு உயிர்ப்பிக்கிறாய் என்பதை எனக்குக் காண்பிப்பாயாக'' என்று கேட்ட போது, "(அதை) நீர் நம்பவில்லையா?'' என (அல்லாஹ்) கேட்டான். அதற்கு அவர் "அவ்வாறன்று (நம்பியிருக்கிறேன்); எனினும், எனது உள்ளம் நிம்மதியடைவதற்காகவே (கேட்கிறேன்)'' என்று கூறினார். (அல்குர்ஆன் 2:260)

Read more...
 
க'அபா காட்சிக்கு நிகர்....! Print E-mail
Saturday, 28 November 2009 10:00

க'அபா காட்சிக்கு நிகர்....!

நிலையற்ற உலகில் காணுகின்ற காட்சியெல்லாம்

மலைக்க வைத்திடினும் மனதைக் கவர்ந்திடினும்

மலையருகே அமைந்துள்ள மக்கா மாநகரின்

க'அபா ஆலயத்தை அலை போன்ற கூட்டத்தினர்

வலம் வருகின்ற காட்சிக்கு நிகர்.....

பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நவின்றார்கள்:

Read more...
 
ஹஜருல் அஸ்வத் - சுவனக்கல் Print E-mail
Sunday, 30 November 2008 08:27

உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு ஹஜருல் அஸ்வத் அருகில் வந்து அதை முத்தமிட்டுவிட்டு, 'நீ தீங்கோ, நன்மையோ அளிக்கமுடியாத ஒரு சுல்தான் என்பதை நான் நன்கறிவேன். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உன்னை முத்தமிடுவதைக் காணவில்லையென்றால் உன்னை நான் முத்தமிட்டிருக்க மாட்டேன்' என்றார். (அறிவிப்பாளர்: ஆபிஸ் இப்னு ரபீஆ)

உமர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு ஹஜருல் அஸ்வதை நோக்கி, 'அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாக! நீ சுல்தான்; உன்னால் எந்த நன்மையோ தீமையோ செய்ய முடியாது என்பதை நானறிவேன்; நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உன்னை முத்தமிடுவதை நான் பார்க்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நான் முத்தமிட்டிருக்க மாட்டேன்' எனக் கூறிவிட்டு அதை முத்தமிட்டார்.

பிறகு 'நாம் ஏன் இப்போது தோள்களைக் குலுக்கியவாறு ஓட வேண்டும்? நாம் அன்று செய்தது நம்முடைய பலத்தை முஷ்ரிகீன்களுக்குக் காட்டுவதற்காகத்தானே. ஆனால் இன்று அல்லாஹ் அவர்களை அழித்துவிட்டான். பிறகு ஏன் செய்ய வேண்டும்?' எனக் கூறிவிட்டு, 'எனினும், இதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்தார்கள். அதனைவிட்டுவிட நாம் விரும்பவில்லை' எனக் கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அஸ்லம்)

Read more...
 
தியாகத் திருநாள் - வரலாற்று நினைவுகள் Print E-mail
Sunday, 05 October 2014 19:43

தியாகத் திருநாள் - வரலாற்று நினைவுகள்

    கவிஞர் ப.அத்தாவுல்லாஹ்    

பரந்து கிடந்தது அந்த பாலைப் பெருவெளி. கண்ணெட்டிய தூரம்வரை மண்கொட்டிக் கிடந்தது. அந்தப் பெருமகனாரும் அவர்தம் துணைவியாரும் அதில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களோடு பால்மணம் மாறாத அந்த பச்சிளம் பாலகர். இறைவன் இட்டுவைத்த இலக்கு நோக்கி அவர்களது பயணம் அமைந்திருந்தது.

தமது எந்த சொந்த விருப்பங்களுக்காகவும் தம்மை விலைப்படுத்திக் கொள்ளாத அந்த நேயர் குறிப்பிட்ட இடம் வந்ததும் தம் பயணம் நிறுத்தினார். அவர்களது தேவைக்காகக் கொஞ்சம் கனிகளையும் தோற்பை சுமந்த குடிநீரையும் கொடுத்துவிட்டுத் திரும்பிப் பாராமல் நடந்தார்.

அவர்களைக் குடியமர்த்திய அந்தப் பெருவெளியில் அந்த மரத்திற்கு அருகில் இந்த உலகத்தின் மையப்புள்ளி, சற்றே உயர்ந்த மணல்மேடாய் தெரிந்தது. திரும்பி நடந்த அந்தப் பெருமகனாரை நோக்கி அவர் துணைவியார் வினவினார்.

'எங்களை இங்கே விட்டுவிட்டுச் செல்லுமாறு இறைவன்தான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்டானா?'

'ஆமாம்'

'அப்படியானால் அவன் எங்களைக் கைவிட மாட்டான்' உறுதிபட எழுந்தது அன்னையின் குரல். அவர்களை விட்டுச்சென்ற அந்த இடத்தில் இரு மலைக்குன்றுகள் நின்றன. பக்கத்தில் அந்த மணல்மேடு இருந்தது. அந்த மணல்மேடு ஆதியிறை ஆலயம் 'கஅபா'.

அந்தப் பெருமகனார் பெயர் இபுராஹீம் (அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம்), அவர் துணைவியார் பெயர் ஹாஜரா (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அந்தப் பாலகர் பெயர் இஸ்மாயில் (அலைஹிஸ்ஸலாம்).

Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 93

99 Names Of Allaah

-         310 300nd

Links

Links 2

Best Article